POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO OKULARY.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO OKULARY.PL

Sprzedawca szanuje i ceni prywatność Użytkowników swojego Sklepu Internetowego, dlatego przetwarza posiadane dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokładając najwyższej staranności, aby dane osobowe Użytkowników były bezpieczne.

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (dalej określana jako Polityka) zawiera informacje o tym kim jesteśmy, jakie informacje o Użytkownikach gromadzimy, gdy korzystają ze Sklepu Internetowego oraz w jakim celu i w jaki sposób wykorzystujemy te informacje. W Polityce wyjaśniamy też, jakie prawa przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Wszelkie słowa występujące w niniejszej Polityce i rozpoczynające się dużą literą (np. Użytkownik, Sklep Internetowy) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego

1. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Adrian Głębowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adrian Głębowski OPTIKAL PHU wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadając: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Obornicka 229B/9, 60-650 Poznań, numer NIP: 7791485427, numer REGON: 631116790, adres poczty elektronicznej: biuro@okulary.pl (dalej: Administrator danych).

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych:

 • do dnia 24 maja 2018 r. – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
 • od dnia 25 maja 2018 r. – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów i podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

 • zawieranie umów z Administratorem – niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi Konta z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest na stronie Sklepu Internetowego.
 • obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych.

2. W jaki sposób gromadzimy dane osobowe Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników gromadzimy w następujących sytuacjach:

 • Użytkownik sam przekazuje nam swoje dane osobowe, np. zapisując się na newsletter lub wypełniając Formularz Zamówienia lub zakładając Konto.
 • Użytkownik korzysta z naszego Sklepu Internetowego.

3. Jakie dane osobowe gromadzimy

1. Dane osobowe uzyskane od Użytkownika:

 • imię i nazwisko
 • adres korespondencyjny
 • adres email
 • numer telefonu
 • adres zamieszkania

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego powoduje, że gromadzimy dane osobowe uzyskane z urządzenia Użytkownika, z którego następuje dostęp do Sklepu Internetowego. Te dane mogą być gromadzone z wykorzystaniem plików cookies. Więcej informacji o korzystaniu z plików cookies znajduje się w rozdziale Pliki cookies.

4. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe Użytkowników

1. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia Zamówienia do realizacji, wysyłki towaru pod wskazany przez Klienta adres, założenia i utrzymywania Konta Użytkownika oraz do celu marketingu bezpośredniego.

2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Jednak bez zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika nie będziemy mogli podjąć działań związanych np. z realizacją zawartej Umowy Sprzedaży.

3. Dane osobowe Użytkowników wykorzystujemy także dla celów marketingu bezpośrednio, z zastrzeżeniem, że wcześniej musimy uzyskać zgodę Użytkownika na ich przetwarzanie.

4. Z danych osobowych Użytkowników korzystamy również w celu obsługi i optymalizacji Sklepu Internetowego, aby zrozumieć, jak Użytkownicy korzystają ze Sklepu Internetowego oraz aby ulepszać Sklep Internetowy.

5. Bez zgody Użytkownika dane osobowe nie są i nie będą wykorzystywane w innych celach niż wyżej wskazane, chyba że taki obowiązek zostanie nałożony na Administratora danych przepisami prawa.

5. Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe Użytkowników?

1. Do przetwarzania danych osobowych Użytkowników upoważnia nas:

 • zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, albo
 • konieczność wykonania Umowy, której stroną jest Użytkownik lub konieczność podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy, na wniosek Użytkownika, albo
 • konieczność spełnienia obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy na Administratora danych, albo
 • sytuacja, w której przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub podmiot trzeci, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, kontrola dostępu do budynku.

6. Jak chronimy dane osobowe?

1. Wiedząc, że dane osobowe należy chronić przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz realizując obowiązujące w tym zakresie wymagania prawne, w Sklepie Internetowym w sposób szczególny dbamy, aby dane osobowe były bezpieczne, stosując w tym celu odpowiednie środki techniczne lub organizacyjne.

2. Dokładamy szczególnej staranności, aby dane osobowe Użytkowników były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • prawidłowe, w razie potrzeby uaktualniane i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

7. Czas przechowywania danych

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzamy tylko przez taki okres, jaki jest uzasadniony celem, dla którego dane były zebrane i na jaki pozwalają przepisy prawa.

2. To jak długo będziemy przechowywać poszczególne rodzaje danych osobowych zależy od konkretnych przepisów, które niekiedy nakładają obowiązek przechowywania danych przez określony czas.

3. Jeśli tylko nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, Użytkownik uprawniony jest do żądania, aby jego dane zostały usunięte z naszej bazy danych.

8. Przekazywanie danych innym podmiotom

1. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą osoby trzecie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Sprzedającego na podstawie Regulaminu, w szczególności uczestniczące w realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, w tym zawartej Umowy Sprzedaży. Odbiorcami Danych Osobowych Klienta będą podmioty pośredniczące w zamawianiu usług kurierskich, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie w celu nadania przesyłki oraz podmioty prowadzące serwisy obsługujące płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

2. Zawsze dbamy o to, aby przekazanie danych Użytkowników innym podmiotom nie wpłynęło na bezpieczeństwo tych danych. Dlatego każdorazowo zobowiązujemy podmioty, z którymi współpracujemy do stosowania nie mniej rygorystycznych zasad przetwarzania danych osobowych niż my stosujemy, zgodnie z przepisami prawa.

9. Prawa Użytkowników:

1. Każdemu Użytkownikowi przysługują poniższe prawa:

 • prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych Użytkownika w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów,
 • prawo do dostępu do danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych Użytkownika, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do otrzymania informacji, jakie dane osobowe są przez nas przetwarzane, od kiedy, z jakiego źródła otrzymaliśmy dane, w jakim celu, zakresie i w jaki sposób są przetwarzane, a także jakim podmiotom są udostępniane,
 • prawo do wycofania zgody, jeśli przetwarzanie danych oparte jest na tej zgodzie. Wycofanie zgody nie powoduje, że przetwarzanie jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody będzie uznane za nielegalne. Podobnie, przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, który wycofał zgodę będzie legalne, jeśli, mimo wycofania zgody, będziemy mogli przetwarzać dane osobowe Użytkownika na innej podstawie albo gdy będziemy zobowiązani przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych.

2. Użytkownik, który chciałby skorzystać z powyższych możliwości, w szczególności w przypadku zamiaru wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych proszony jest o kontakt na adres biuro@okulary.pl, ewentualnie na piśmie na nasz adres podany na wstępie.

3. Każdy Użytkownik może wysłać nam zapytanie, czy jego dane osobowe są przez nas przetwarzane.

4. Prawo do złożenia sprzeciwu:

 • Użytkownik, którego dane są przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią (np. w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług) ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania jego danych, a to z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika.
 • Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych Użytkownika, chyba że będą istniały ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, który wniósł sprzeciw lub jeśli będą istniały podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Użytkownik może wnieść sprzeciw, np. wysyłając nam informację na adres biuro@okulary.pl.

5. Prawo do złożenia skargi: Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-986 Warszawa.

10. Informacja o plikach „cookies”

1. W Sklepie Internetowym korzystamy z plików cookies. Pliki cookies to niewielkie informacje przechowywane przez przeglądarkę lub urządzenie smart Użytkownika.

2. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika korzystającego ze stron internetowych jest Administrator danych.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia,
 • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 • w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP Użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

11. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

12. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

13. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

14. Odnośniki do innych stron

W Sklepie Internetowym zawarte mogą być odnośniki do innych stron internetowych (www). Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego.